Tuesday, July 26, 2011

【喷嚏】人无信,道无边

@郭德纲:车无辙,马无鞍。雷无电,炮无烟。人无信,道无边。天无语,地无安。忍看江河水流断,不忍稚子唤亲单。纸钱三片,心香一瓣,且悲且叹且无言,伤残复伤残。

打喷嚏链接:http://www.dapenti.com/blog/more.asp?name=xilei&id=47022

No comments:

Post a Comment